Regulamin

Regulamin platformy sell.grailpoint.com

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal www.sell.grailpoint.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu przez portal www.sell.grailpoint.com drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych portalu www.sell.grailpoint.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2.    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3.    Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4.    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. SPRZEDAJĄCY – osoba fizyczna, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży z Kupującym.
 2. KUPUJĄCY – Grail Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mokotowska 41/14 00-551 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Mokotowska 41/14, 00-551 Warszawa, NIP: 7011035218, KRS: 0000901767, adres poczty elektronicznej (e-mail): sell@grailpoint.com
 3. REGULAMIN – niniejszy regulamin portalu służącego do sprzedaży produktu.
 4. UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Sprzedającym, a Kupującym za pośrednictwem portalu.
 5. KONTROFERTA – Oferta ze zmienioną propozycją wysłaną przez Kupującego względem oferty przesłanej przez Sprzedającego.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kupującego na rzecz Sprzedającego za pośrednictwem portalu umożlwiającego półautomatyczną możliwość zgłoszenia oferty sprzedaży swojego produktu za pośrednictwem portalu sell.grailpoint.com
 7. TRANSAKCJA – Proces odnoszący się do wydarzeń oraz czynności związanych z procesem zawierania Umowy Kupna – Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
  §3

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ORAZ ICH ZGŁASZANIA

 1. Portal www.sell.grailpoint.com prowadzi skup produktów za pośrednictwem sieci Internet, z możliwością wysyłki przedmiotu umowy za pośrednictwem wysyłki kurierskiej do Kupującego na jego koszt oraz umożliwia zawarcie ustalenia o konieczności osobistego dostarczenia do wybranego punktu w miejscowości Warszawa lub Kraków pod wskazanymi adresami: Mokotowska 24 (00-553 Warszawa), Starowiślna 39 (31-037 Kraków).
 2. Produkty oferowane przez sklep ze względu na swoją specyfikę są interpretowane jako używane. Nie pochodzą bezpośrednio od producenta.
 3. Zgłoszenia ofert sprzedaży można składać poprzez portal internetowy za pomocą dostępnego formularza (portal www.sell.grailpoint.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. W celu złożenia oferty sprzedaży produktu Sprzedający nie ma obowiązku zakładania konta na portalu. Wymagane jest jednak poprawne uzupełnienie danych, które zostaną zamieszczone w późniejszym etapie w umowie KUPNA-SPRZEDAŻY.
 5. Warunkiem złożenia przez Sprzedającego oferty sprzedaży jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zgłoszenia.

§4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze uzupełnienie przez Sprzedającego formularza udostępnionego przez Kupującego sposobami, zgodnie z §3 pkt 4 oraz 5 Regulaminu.
 2. Po wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia przez Sprzedającego, Kupujący prześlę potwierdzenie jego otrzymania. Dalsze statusy w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie będą aktualizowane drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.
 3. Czas odpowiedzi względem przesłanej oferty jest określony przez Kupującego do 48h i obowiązuje wyłącznie w dni robocze.
 4. Kupujący zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny przez wysyłkę na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy kontroferty z nową propozycją ceny sprzedaży dla Sprzedającego.
 5. Kupujący zastrzega sobie możliwość częściowego odrzucenia oferty sprzedaży, co uwarunkuje w wiadomości mailowej konkretnym powodem odrzucenia.
 6. Po akceptacji przesłanej oferty przez Kupującego lub po akceptacji kontroferty Sprzedającego, Sprzedający otrzyma droga mailową umowę KUPNA SPRZEDAŻY z odpowiednim numerem identyfikacyjnym, uzupełnionymi danymi, kwotą sprzedaży oraz nazwą przedmiotu sprzedaży, który stanowi przedmiot umowy.
 7. Do odstąpienia od umowy ma prawo każda z jej stron. Otrzymanie umowy Kupna Sprzedaży nie jest jednoznaczne z zakończeniem trwania transakcji. Zakończenie transakcji następuje w momencie otrzymania przez Sprzedającego środków pieniężnych na wskazany w umowie numer rachunku bankowego, po wcześniejszym otrzymaniu przedmiotu przez Kupującego, który jest zgody z przesłanym przez Sprzedającego zgłoszeniem.

§5

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Na wysyłkę lub dostarczenie przedmiotu do wybranego w zgłoszeniu punktu, Sprzedający ma czas do 48h. Czas liczony jest od momentu otrzymania akceptacji oferty oraz otrzymania kompletu dokumentów.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający otrzyma od Kupującego przedmiot i wykaże w nim nieprawidłowości takie jak: wada fabryczna, nieoryginalność lub uszkodzenia, ma prawo do zwrotu przedmiotu na koszt Sprzedającego na podstawie następującej procedury:
 • Kupujący wyśle do Sprzedającego link do szybkiej płatności internetowej na kwotę 19 zł brutto. Sprzedający wpłacając wymienioną wcześniej kwotę, opłaca koszt listu przewozowego, który musiał wygenerować Kupujący w celu odesłania produktu do Sprzedającego.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty Kupujący ma 48h na odesłanie przedmiotu na opłaconym wcześniej liście przewozowym. Przesyłka zostanie odesłana w tym samym opakowaniu przez Kupującego, w którym ją otrzymał od Sprzedającego.

W przypadku zmiany miejsca pobytu Sprzedającego, Kupujący umożliwia opcję zmiany adresu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym oraz ustaleniu szczegółów oraz przesłaniu potwierdzenia mailowego o zmianie adresu doręczenia odsyłanego przez Kupującego przedmiotu.

§6

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży produktu,
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w portalu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej portalu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część portalu i prezentowanych w nim materiałów.

§7

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w §9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zgłoszenia na portalu zawierana jest na czas transakcji i ulega rozwiązaniu z chwilą jej zamknięcia albo wycofania zgłoszenia przez Sprzedającego.
 • Sprzedający w przypadku chęci ponownego zgłoszenia produktu do sprzedaży Kupującemu jest zobowiązany do ponownego wypełnienia formularza, bez możliwości pominięcia żadnej jego wymaganej zawartości.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu przetwarzaniu danych jest uregulowana postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie oraz polityce prywatności.
 1. Kupujący jednocześnie zachowuje prawo do przechowywania dokumentu, potwierdzającego transakcję (w wersji fizycznej) przez 3 najbliższe lata w odpowiednim i bezpiecznym miejscu.

§8

WYMAGANIA TECHNICZNE/PRAWNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym musi posługiwać się Sprzedający:
 • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Sprzedającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedający zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sell.grailpoint.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Grail Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, miejsce wykonywania działalności: ul. Mokotowska 41/14, 00-551 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Mokotowska 41/14 00-551 Warszawa, NIP: 7011035218, KRS: 0000901767. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sell.grailpoint.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sell.grailpoint.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez portal zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.